Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Σεπτεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.277 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 523.793 346
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 227.603 469
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 296.189 −122
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.339 −91
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.415 414
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.415 414
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.129.270 3.807
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.869 3.125
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.125.400 682
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 14.788 1.920
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.122.378 −716
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.956.492 1.007
  7.2 Λοιποί τίτλοι 165.886 −1.723
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.680 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.886 1.108
Σύνολο ενεργητικού 8.756.825 6.789
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.575.486 −2.533
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.707.857 135.078
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 4.035.157 112.832
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 670.732 22.111
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.968 135
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 51.543 3.628
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 692.767 −120.543
  5.1 Γενική κυβέρνηση 504.833 −90.744
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 187.934 −29.799
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 478.559 −11.231
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.263 −181
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.417 −268
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.417 −268
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 324.678 2.841
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.820 0
Σύνολο παθητικού 8.756.825 6.789
Annexes
6 September 2022