Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

1 октомври 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 517 801 25 3 058
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 487 724 4 992 7 089
  2.1 Вземания от МВФ 213 398 191 1 964
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 325 4 801 5 125
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 877 −3 247 533
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 737 −2 926 −25
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 737 −2 926 −25
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 147 103 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −18 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 074 −2 314 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Други ценни книжа 182 263 296 −317
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 153 0 10
9 Други активи 317 482 −2 149 7 870
Общо активи 8 289 148 8 266 7 674
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 505 491 1 233 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 534 889 58 894 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Депозитно улеснение 771 105 84 887 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 511 518 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 26 575 401 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 775 652 −69 699 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 653 437 −78 441 0
  5.2 Други задължения 122 215 8 742 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 323 546 17 298 25
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 569 174 207
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 069 1 539 66
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 069 1 539 66
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 176 130 0 1 474
10 Други задължения 314 865 −1 534 −2 517
11 Сметки за преоценка 506 008 0 8 419
12 Капитал и резерви 109 352 −40 0
Общо пасиви 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021