Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

1 oktober 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 517.801 25 3.058
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 487.724 4.992 7.089
  2.1 Vorderingen op het IMF 213.398 191 1.964
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 274.325 4.801 5.125
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.877 −3.247 533
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.737 −2.926 −25
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 10.737 −2.926 −25
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 147 103 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.208.699 −2.582 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −18 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.074 −2.314 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Overige waardepapieren 182.263 296 −317
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.153 0 10
9 Overige activa 317.482 −2.149 7.870
Totaal activa 8.289.148 8.266 7.674
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.505.491 1.233 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 4.534.889 58.894 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Depositofaciliteit 771.105 84.887 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.511 518 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.575 401 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 775.652 −69.699 0
  5.1 Overheid 653.437 −78.441 0
  5.2 Overige verplichtingen 122.215 8.742 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 323.546 17.298 25
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.569 174 207
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.069 1.539 66
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.069 1.539 66
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 176.130 0 1.474
10 Overige passiva 314.865 −1.534 −2.517
11 Herwaarderingsrekeningen 506.008 0 8.419
12 Kapitaal en reserves 109.352 −40 0
Totaal passiva 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021