Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

1 oktober 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 517.801 25 3.058
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 487.724 4.992 7.089
  2.1 Fordringar på IMF 213.398 191 1.964
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.325 4.801 5.125
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.877 −3.247 533
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.737 −2.926 −25
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.737 −2.926 −25
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 147 103 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.208.699 −2.582 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −18 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.074 −2.314 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Övriga värdepapper 182.263 296 −317
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.153 0 10
9 Övriga tillgångar 317.482 −2.149 7.870
Summa tillgångar 8.289.148 8.266 7.674
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.505.491 1.233 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.534.889 58.894 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 771.105 84.887 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.511 518 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 26.575 401 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 775.652 −69.699 0
  5.1 Offentliga sektorn 653.437 −78.441 0
  5.2 Övriga skulder 122.215 8.742 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 323.546 17.298 25
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.569 174 207
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.069 1.539 66
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.069 1.539 66
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 176.130 0 1.474
10 Övriga skulder 314.865 −1.534 −2.517
11 Värderegleringskonton 506.008 0 8.419
12 Kapital och reserver 109.352 −40 0
Summa skulder 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021