Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

1. októbra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 517 801 25 3 058
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 487 724 4 992 7 089
  2.1 Pohľadávky voči MMF 213 398 191 1 964
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 325 4 801 5 125
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 877 −3 247 533
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 737 −2 926 −25
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 737 −2 926 −25
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 147 103 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −18 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 074 −2 314 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Ostatné cenné papiere 182 263 296 −317
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 153 0 10
9 Ostatné aktíva 317 482 −2 149 7 870
Aktíva spolu 8 289 148 8 266 7 674
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 505 491 1 233 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 4 534 889 58 894 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 771 105 84 887 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 511 518 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 575 401 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 775 652 −69 699 0
  5.1 Verejná správa 653 437 −78 441 0
  5.2 Ostatné záväzky 122 215 8 742 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 323 546 17 298 25
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 569 174 207
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 069 1 539 66
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 069 1 539 66
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 176 130 0 1 474
10 Ostatné záväzky 314 865 −1 534 −2 517
11 Účty precenenia 506 008 0 8 419
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 352 −40 0
Pasíva spolu 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021