Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. oktober 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 517.801 25 3.058
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 487.724 4.992 7.089
  2.1 Terjatve do MDS 213.398 191 1.964
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.325 4.801 5.125
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.877 −3.247 533
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.737 −2.926 −25
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.737 −2.926 −25
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 147 103 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.208.699 −2.582 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −18 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.074 −2.314 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Drugi vrednostni papirji 182.263 296 −317
8 Javni dolg v eurih 22.153 0 10
9 Druga sredstva 317.482 −2.149 7.870
Skupaj sredstva 8.289.148 8.266 7.674
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.505.491 1.233 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.534.889 58.894 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 771.105 84.887 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.511 518 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.575 401 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 775.652 −69.699 0
  5.1 Sektor država 653.437 −78.441 0
  5.2 Druge obveznosti 122.215 8.742 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 323.546 17.298 25
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.569 174 207
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.069 1.539 66
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.069 1.539 66
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 176.130 0 1.474
10 Druge obveznosti 314.865 −1.534 −2.517
11 Računi prevrednotenja 506.008 0 8.419
12 Kapital in rezerve 109.352 −40 0
Skupaj obveznosti 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021