Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.10.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 517 801 25 3 058
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 487 724 4 992 7 089
  2.1 SVF debitoru parādi 213 398 191 1 964
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 325 4 801 5 125
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 877 −3 247 533
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 737 −2 926 −25
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 737 −2 926 −25
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 147 103 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −18 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 074 −2 314 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Pārējie vērtspapīri 182 263 296 −317
8 Valdības parāds euro 22 153 0 10
9 Pārējie aktīvi 317 482 −2 149 7 870
Kopā aktīvi 8 289 148 8 266 7 674
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 505 491 1 233 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 534 889 58 894 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 771 105 84 887 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 511 518 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 575 401 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 775 652 −69 699 0
  5.1 Saistības pret valdību 653 437 −78 441 0
  5.2 Pārējās saistības 122 215 8 742 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 546 17 298 25
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 569 174 207
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 069 1 539 66
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 069 1 539 66
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 176 130 0 1 474
10 Pārējās saistības 314 865 −1 534 −2 517
11 Pārvērtēšanas konti 506 008 0 8 419
12 Kapitāls un rezerves 109 352 −40 0
Kopā pasīvi 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021