Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

1 października 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 517.801 25 3.058
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 487.724 4.992 7.089
  2.1 Należności od MFW 213.398 191 1.964
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.325 4.801 5.125
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.877 −3.247 533
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.737 −2.926 −25
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.737 −2.926 −25
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 147 103 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.208.699 −2.582 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −18 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.074 −2.314 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 182.263 296 −317
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.153 0 10
9 Pozostałe aktywa 317.482 −2.149 7.870
Aktywa razem 8.289.148 8.266 7.674
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.505.491 1.233 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.534.889 58.894 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 771.105 84.887 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.511 518 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.575 401 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 775.652 −69.699 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 653.437 −78.441 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.215 8.742 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 323.546 17.298 25
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.569 174 207
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.069 1.539 66
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.069 1.539 66
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 176.130 0 1.474
10 Pozostałe pasywa 314.865 −1.534 −2.517
11 Różnice z wyceny 506.008 0 8.419
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.352 −40 0
Pasywa razem 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021