Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

1. října 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 517 801 25 3 058
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 487 724 4 992 7 089
  2.1 Pohledávky za MMF 213 398 191 1 964
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 325 4 801 5 125
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 877 −3 247 533
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 737 −2 926 −25
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 737 −2 926 −25
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 208 846 −2 498 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 147 103 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 208 699 −2 582 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −18 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 074 −2 314 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 666 456 16 382 −10 861
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 484 193 16 086 −10 544
  7.2 Ostatní cenné papíry 182 263 296 −317
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 153 0 10
9 Ostatní aktiva 317 482 −2 149 7 870
Aktiva celkem 8 289 148 8 266 7 674
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 505 491 1 233 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 534 889 58 894 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 761 273 −26 512 0
  2.2 Vkladová facilita 771 105 84 887 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 511 518 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 26 575 401 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 775 652 −69 699 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 653 437 −78 441 0
  5.2 Ostatní závazky 122 215 8 742 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 323 546 17 298 25
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 569 174 207
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 069 1 539 66
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 069 1 539 66
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 176 130 0 1 474
10 Ostatní závazky 314 865 −1 534 −2 517
11 Účty přecenění 506 008 0 8 419
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 352 −40 0
Pasiva celkem 8 289 148 8 266 7 674
Annexes
6 October 2021