Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

1 Οκτωβρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 517.801 25 3.058
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 487.724 4.992 7.089
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 213.398 191 1.964
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.325 4.801 5.125
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.877 −3.247 533
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.737 −2.926 −25
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.737 −2.926 −25
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.208.846 −2.498 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 147 103 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.208.699 −2.582 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −18 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.074 −2.314 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.666.456 16.382 −10.861
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.484.193 16.086 −10.544
  7.2 Λοιποί τίτλοι 182.263 296 −317
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.153 0 10
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 317.482 −2.149 7.870
Σύνολο ενεργητικού 8.289.148 8.266 7.674
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.505.491 1.233 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.534.889 58.894 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.761.273 −26.512 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 771.105 84.887 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.511 518 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.575 401 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 775.652 −69.699 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 653.437 −78.441 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.215 8.742 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 323.546 17.298 25
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 12.569 174 207
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.069 1.539 66
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.069 1.539 66
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 176.130 0 1.474
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 314.865 −1.534 −2.517
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 506.008 0 8.419
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.352 −40 0
Σύνολο παθητικού 8.289.148 8.266 7.674
Annexes
6 October 2021