Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 september 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.718 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 475.642 325
  2.1 Fordringar på IMF 211.243 316
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.400 9
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.590 13
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.688 1.926
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.688 1.926
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.211.343 −441
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 44 −300
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.211.281 −159
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 18 18
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.388 411
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.660.934 27.068
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.478.650 26.422
  7.2 Övriga värdepapper 182.284 646
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 311.760 −667
Summa tillgångar 8.273.207 28.635
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.504.258 298
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.475.995 −47.084
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.787.785 −153.559
  2.2 Inlåningsfacilitet 686.218 106.476
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.993 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 26.174 2.559
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 845.352 53.398
  5.1 Offentliga sektorn 731.879 60.858
  5.2 Övriga skulder 113.473 −7.460
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 306.224 18.163
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 12.188 −95
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.463 57
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.463 57
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 174.656 0
10 Övriga skulder 318.916 1.338
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.392 0
Summa skulder 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021