Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 септември 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 718 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 475 642 325
  2.1 Вземания от МВФ 211 243 316
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 400 9
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 590 13
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 688 1 926
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 688 1 926
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 211 343 −441
  5.1 Основни операции по рефинансиране 44 −300
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 211 281 −159
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 18 18
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 388 411
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 660 934 27 068
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 478 650 26 422
  7.2 Други ценни книжа 182 284 646
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 311 760 −667
Общо активи 8 273 207 28 635
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 504 258 298
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 475 995 −47 084
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 787 785 −153 559
  2.2 Депозитно улеснение 686 218 106 476
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 993 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 26 174 2 559
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 845 352 53 398
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 731 879 60 858
  5.2 Други задължения 113 473 −7 460
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 306 224 18 163
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 188 −95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 463 57
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 463 57
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 174 656 0
10 Други задължения 318 916 1 338
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 392 0
Общо пасиви 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021