Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 september 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.718 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 475.642 325
  2.1 Vorderingen op het IMF 211.243 316
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 264.400 9
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.590 13
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.688 1.926
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.688 1.926
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.211.343 −441
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 44 −300
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.211.281 −159
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 18 18
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.388 411
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.660.934 27.068
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.478.650 26.422
  7.2 Overige effecten 182.284 646
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 311.760 −667
Totaal activa 8.273.207 28.635
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.504.258 298
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.475.995 −47.084
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.787.785 −153.559
  2.2 Depositofaciliteit 686.218 106.476
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.993 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.174 2.559
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 845.352 53.398
  5.1 Overheid 731.879 60.858
  5.2 Overige verplichtingen 113.473 −7.460
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 306.224 18.163
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.188 −95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.463 57
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.463 57
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 174.656 0
10 Overige passiva 318.916 1.338
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.392 0
Totaal passiva 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021