Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Σεπτεμβρίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 514.718 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 475.642 325
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 211.243 316
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.400 9
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 27.590 13
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.688 1.926
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.688 1.926
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.211.343 −441
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 44 −300
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.211.281 −159
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 18 18
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.388 411
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.660.934 27.068
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.478.650 26.422
  7.2 Λοιποί τίτλοι 182.284 646
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.142 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 311.760 −667
Σύνολο ενεργητικού 8.273.207 28.635
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.504.258 298
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.475.995 −47.084
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.787.785 −153.559
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 686.218 106.476
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.993 −2
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.174 2.559
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 845.352 53.398
  5.1 Γενική κυβέρνηση 731.879 60.858
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 113.473 −7.460
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 306.224 18.163
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 12.188 −95
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.463 57
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.463 57
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 174.656 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 318.916 1.338
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 497.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.392 0
Σύνολο παθητικού 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021