Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.09.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 718 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 475 642 325
  2.1 SVF debitoru parādi 211 243 316
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 400 9
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27 590 13
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 688 1 926
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 688 1 926
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 211 343 −441
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 44 −300
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 211 281 −159
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 18 18
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 388 411
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 660 934 27 068
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 478 650 26 422
  7.2 Pārējie vērtspapīri 182 284 646
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 311 760 −667
Kopā aktīvi 8 273 207 28 635
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 504 258 298
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 475 995 −47 084
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 787 785 −153 559
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 686 218 106 476
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 993 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 174 2 559
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 845 352 53 398
  5.1 Saistības pret valdību 731 879 60 858
  5.2 Pārējās saistības 113 473 −7 460
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306 224 18 163
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 12 188 −95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 463 57
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 463 57
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 174 656 0
10 Pārējās saistības 318 916 1 338
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 392 0
Kopā pasīvi 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021