Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 września 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.718 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 475.642 325
  2.1 Należności od MFW 211.243 316
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.400 9
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.590 13
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.688 1.926
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.688 1.926
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.211.343 −441
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 44 −300
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.211.281 −159
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 18 18
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.388 411
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.660.934 27.068
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.478.650 26.422
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 182.284 646
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 311.760 −667
Aktywa razem 8.273.207 28.635
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.504.258 298
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.475.995 −47.084
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.787.785 −153.559
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 686.218 106.476
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.993 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.174 2.559
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 845.352 53.398
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 731.879 60.858
  5.2 Pozostałe zobowiązania 113.473 −7.460
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 306.224 18.163
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 12.188 −95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.463 57
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.463 57
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 174.656 0
10 Pozostałe pasywa 318.916 1.338
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.392 0
Pasywa razem 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021