Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. september 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.718 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 475.642 325
  2.1 Terjatve do MDS 211.243 316
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.400 9
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 27.590 13
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.688 1.926
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.688 1.926
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.211.343 −441
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 44 −300
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.211.281 −159
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 18 18
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.388 411
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.660.934 27.068
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.478.650 26.422
  7.2 Drugi vrednostni papirji 182.284 646
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 311.760 −667
Skupaj sredstva 8.273.207 28.635
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.504.258 298
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.475.995 −47.084
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.787.785 −153.559
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 686.218 106.476
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.993 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.174 2.559
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 845.352 53.398
  5.1 Sektor država 731.879 60.858
  5.2 Druge obveznosti 113.473 −7.460
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 306.224 18.163
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.188 −95
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.463 57
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.463 57
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 174.656 0
10 Druge obveznosti 318.916 1.338
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.392 0
Skupaj obveznosti 8.273.207 28.635
Annexes
28 September 2021