Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. septembra 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 718 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 475 642 325
  2.1 Pohľadávky voči MMF 211 243 316
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 400 9
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 590 13
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 688 1 926
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 688 1 926
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 211 343 −441
  5.1 Hlavné refinančné operácie 44 −300
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 211 281 −159
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 18 18
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 388 411
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 660 934 27 068
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 478 650 26 422
  7.2 Ostatné cenné papiere 182 284 646
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 311 760 −667
Aktíva spolu 8 273 207 28 635
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 504 258 298
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 475 995 −47 084
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 787 785 −153 559
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 686 218 106 476
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 993 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 174 2 559
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 845 352 53 398
  5.1 Verejná správa 731 879 60 858
  5.2 Ostatné záväzky 113 473 −7 460
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 306 224 18 163
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 12 188 −95
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 463 57
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 463 57
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 174 656 0
10 Ostatné záväzky 318 916 1 338
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 392 0
Pasíva spolu 8 273 207 28 635
Annexes
28 September 2021