Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 април 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 499 316 4 −37 225
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 350 742 71 10 629
  2.1 Вземания от МВФ 86 580 −9 2 157
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 162 80 8 472
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 643 −253 969
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 541 −569 −31
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 541 −569 −31
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 107 436 −197 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 461 190 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 106 975 −385 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −2 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 39 021 −1 698 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Други ценни книжа 196 118 1 453 −615
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 646 0 26
9 Други активи 303 995 −568 10 865
Общо активи 7 494 111 13 872 −24 782
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 450 081 6 207 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 134 285 45 151 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Депозитно улеснение 734 040 90 151 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 16 841 296 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 722 437 −50 238 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 634 772 −48 838 0
  5.2 Други задължения 87 666 −1 399 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 207 503 14 336 40
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 650 −173 392
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 387 −217 197
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 387 −217 197
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 176 0 1 376
10 Други задължения 298 227 −1 842 295
11 Сметки за преоценка 485 447 0 −27 081
12 Капитал и резерви 110 076 351 0
Общо пасиви 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021