Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. apríla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 316 4 −37 225
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 350 742 71 10 629
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 580 −9 2 157
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 162 80 8 472
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 643 −253 969
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 541 −569 −31
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 541 −569 −31
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 436 −197 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 461 190 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 106 975 −385 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −2 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 021 −1 698 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Ostatné cenné papiere 196 118 1 453 −615
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0 26
9 Ostatné aktíva 303 995 −568 10 865
Aktíva spolu 7 494 111 13 872 −24 782
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 450 081 6 207 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 4 134 285 45 151 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 734 040 90 151 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 16 841 296 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 722 437 −50 238 0
  5.1 Verejná správa 634 772 −48 838 0
  5.2 Ostatné záväzky 87 666 −1 399 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 207 503 14 336 40
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 650 −173 392
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 387 −217 197
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 387 −217 197
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0 1 376
10 Ostatné záväzky 298 227 −1 842 295
11 Účty precenenia 485 447 0 −27 081
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 076 351 0
Pasíva spolu 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021