Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Απριλίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.316 4 −37.225
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 350.742 71 10.629
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.580 −9 2.157
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.162 80 8.472
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.643 −253 969
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.541 −569 −31
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.541 −569 −31
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.436 −197 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 461 190 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.106.975 −385 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −2 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 39.021 −1.698 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Λοιποί τίτλοι 196.118 1.453 −615
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0 26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 303.995 −568 10.865
Σύνολο ενεργητικού 7.494.111 13.872 −24.782
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.450.081 6.207 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.134.285 45.151 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 734.040 90.151 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 16.841 296 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 722.437 −50.238 0
  5.1 Γενική κυβέρνηση 634.772 −48.838 0
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.666 −1.399 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 207.503 14.336 40
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.650 −173 392
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.387 −217 197
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.387 −217 197
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0 1.376
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 298.227 −1.842 295
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.447 0 −27.081
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 110.076 351 0
Σύνολο παθητικού 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021