Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 april 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 499.316 4 −37.225
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 350.742 71 10.629
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.580 −9 2.157
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 264.162 80 8.472
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.643 −253 969
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.541 −569 −31
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.541 −569 −31
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 2.107.436 −197 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 461 190 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.106.975 −385 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −2 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 39.021 −1.698 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Overige waardepapieren 196.118 1.453 −615
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0 26
9 Overige activa 303.995 −568 10.865
Totaal activa 7.494.111 13.872 −24.782
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.450.081 6.207 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 4.134.285 45.151 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Depositofaciliteit 734.040 90.151 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 16.841 296 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 722.437 −50.238 0
  5.1 Overheid 634.772 −48.838 0
  5.2 Overige verplichtingen 87.666 −1.399 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 207.503 14.336 40
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.650 −173 392
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.387 −217 197
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.387 −217 197
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0 1.376
10 Overige passiva 298.227 −1.842 295
11 Herwaarderingsrekeningen 485.447 0 −27.081
12 Kapitaal en reserves 110.076 351 0
Totaal passiva 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021