Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 kwietnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 499.316 4 −37.225
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 350.742 71 10.629
  2.1 Należności od MFW 86.580 −9 2.157
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.162 80 8.472
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.643 −253 969
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.541 −569 −31
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.541 −569 −31
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.436 −197 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 461 190 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.106.975 −385 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −2 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.021 −1.698 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 196.118 1.453 −615
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0 26
9 Pozostałe aktywa 303.995 −568 10.865
Aktywa razem 7.494.111 13.872 −24.782
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.450.081 6.207 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.134.285 45.151 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 734.040 90.151 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 16.841 296 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 722.437 −50.238 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 634.772 −48.838 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.666 −1.399 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 207.503 14.336 40
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.650 −173 392
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.387 −217 197
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.387 −217 197
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0 1.376
10 Pozostałe pasywa 298.227 −1.842 295
11 Różnice z wyceny 485.447 0 −27.081
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.076 351 0
Pasywa razem 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021