Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.04.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 316 4 −37 225
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 350 742 71 10 629
  2.1 SVF debitoru parādi 86 580 −9 2 157
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 162 80 8 472
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 643 −253 969
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 541 −569 −31
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 541 −569 −31
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 436 −197 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 461 190 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 106 975 −385 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −2 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 021 −1 698 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 132 771 17 082 −10 016
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 936 654 15 629 −9 401
  7.2 Pārējie vērtspapīri 196 118 1 453 −615
8 Valdības parāds euro 22 646 0 26
9 Pārējie aktīvi 303 995 −568 10 865
Kopā aktīvi 7 494 111 13 872 −24 782
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 450 081 6 207 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 134 285 45 151 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 400 245 −44 999 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 734 040 90 151 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 16 841 296 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 722 437 −50 238 0
  5.1 Saistības pret valdību 634 772 −48 838 0
  5.2 Pārējās saistības 87 666 −1 399 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 207 503 14 336 40
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 650 −173 392
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 387 −217 197
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 387 −217 197
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0 1 376
10 Pārējās saistības 298 227 −1 842 295
11 Pārvērtēšanas konti 485 447 0 −27 081
12 Kapitāls un rezerves 110 076 351 0
Kopā pasīvi 7 494 111 13 872 −24 782
Annexes
8 April 2021