Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 april 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 499.316 4 −37.225
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 350.742 71 10.629
  2.1 Fordringar på IMF 86.580 −9 2.157
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.162 80 8.472
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.643 −253 969
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.541 −569 −31
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.541 −569 −31
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.436 −197 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 461 190 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.106.975 −385 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −2 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.021 −1.698 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.132.771 17.082 −10.016
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.936.654 15.629 −9.401
  7.2 Övriga värdepapper 196.118 1.453 −615
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0 26
9 Övriga tillgångar 303.995 −568 10.865
Summa tillgångar 7.494.111 13.872 −24.782
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.450.081 6.207 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.134.285 45.151 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.400.245 −44.999 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 734.040 90.151 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 16.841 296 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 722.437 −50.238 0
  5.1 Offentliga sektorn 634.772 −48.838 0
  5.2 Övriga skulder 87.666 −1.399 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 207.503 14.336 40
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.650 −173 392
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.387 −217 197
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.387 −217 197
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0 1.376
10 Övriga skulder 298.227 −1.842 295
11 Värderegleringskonton 485.447 0 −27.081
12 Kapital och reserver 110.076 351 0
Summa skulder 7.494.111 13.872 −24.782
Annexes
8 April 2021