Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

25 септември 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 548 772 4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 360 497 130
  2.1 Вземания от МВФ 86 582 778
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 914 −648
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 610 549
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 542 859
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 542 859
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 596 905 181
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 860 181
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 595 045 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 688 −831
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 643 253 29 458
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 442 496 29 516
  7.2 Други ценни книжа 200 757 −58
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 804 0
9 Други активи 288 744 2 043
Общо активи 6 534 815 32 393
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 386 068 418
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 056 067 −4 842
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 722 244 −9 890
  2.2 Депозитно улеснение 333 823 5 049
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 448 −1
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 862 384 26 270
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 810 089 25 721
  5.2 Други задължения 52 296 549
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 216 181 10 164
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 916 116
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 860 −50
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 860 −50
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 110 0
10 Други задължения 284 917 317
11 Сметки за преоценка 542 941 0
12 Капитал и резерви 108 922 0
Общо пасиви 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020