Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

25 Σεπτεμβρίου 2020
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 548.772 4
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 360.497 130
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.582 778
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 273.914 −648
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.610 549
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.542 859
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 12.542 859
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.596.905 181
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.860 181
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.595.045 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 36.688 −831
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.643.253 29.458
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.442.496 29.516
  7.2 Λοιποί τίτλοι 200.757 −58
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.804 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 288.744 2.043
Σύνολο ενεργητικού 6.534.815 32.393
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.386.068 418
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.056.067 −4.842
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 2.722.244 −9.890
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 333.823 5.049
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 7.448 −1
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 862.384 26.270
  5.1 Γενική κυβέρνηση 810.089 25.721
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 52.296 549
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 216.181 10.164
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.916 116
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.860 −50
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.860 −50
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 57.110 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 284.917 317
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 542.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 108.922 0
Σύνολο παθητικού 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020