Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

25 september 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.772 4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 360.497 130
  2.1 Fordringar på IMF 86.582 778
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.914 −648
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.610 549
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.542 859
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.542 859
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.596.905 181
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.860 181
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.595.045 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.688 −831
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.643.253 29.458
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.442.496 29.516
  7.2 Övriga värdepapper 200.757 −58
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.804 0
9 Övriga tillgångar 288.744 2.043
Summa tillgångar 6.534.815 32.393
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.386.068 418
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.056.067 −4.842
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.722.244 −9.890
  2.2 Inlåningsfacilitet 333.823 5.049
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.448 −1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 862.384 26.270
  5.1 Offentliga sektorn 810.089 25.721
  5.2 Övriga skulder 52.296 549
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 216.181 10.164
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.916 116
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.860 −50
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.860 −50
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 284.917 317
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.922 0
Summa skulder 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020