Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

25.09.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 548 772 4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 360 497 130
  2.1 SVF debitoru parādi 86 582 778
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 914 −648
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 610 549
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 542 859
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 542 859
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 596 905 181
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 860 181
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 595 045 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 688 −831
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 643 253 29 458
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 442 496 29 516
  7.2 Pārējie vērtspapīri 200 757 −58
8 Valdības parāds euro 22 804 0
9 Pārējie aktīvi 288 744 2 043
Kopā aktīvi 6 534 815 32 393
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 386 068 418
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 056 067 −4 842
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 2 722 244 −9 890
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 333 823 5 049
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 448 −1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 862 384 26 270
  5.1 Saistības pret valdību 810 089 25 721
  5.2 Pārējās saistības 52 296 549
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 216 181 10 164
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 916 116
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 860 −50
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 860 −50
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 110 0
10 Pārējās saistības 284 917 317
11 Pārvērtēšanas konti 542 941 0
12 Kapitāls un rezerves 108 922 0
Kopā pasīvi 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020