Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

25 september 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 548.772 4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 360.497 130
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.582 778
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.914 −648
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.610 549
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 12.542 859
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 12.542 859
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.596.905 181
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.860 181
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.595.045 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.688 −831
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.643.253 29.458
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.442.496 29.516
  7.2 Overige effecten 200.757 −58
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.804 0
9 Overige activa 288.744 2.043
Totaal activa 6.534.815 32.393
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.386.068 418
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.056.067 −4.842
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 2.722.244 −9.890
  2.2 Depositofaciliteit 333.823 5.049
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.448 −1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 862.384 26.270
  5.1 Overheid 810.089 25.721
  5.2 Overige verplichtingen 52.296 549
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 216.181 10.164
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.916 116
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.860 −50
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.860 −50
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.110 0
10 Overige passiva 284.917 317
11 Herwaarderingsrekeningen 542.941 0
12 Kapitaal en reserves 108.922 0
Totaal passiva 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020