Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

25. septembra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 772 4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 360 497 130
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 582 778
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 914 −648
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 610 549
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 542 859
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 542 859
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 596 905 181
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 860 181
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 595 045 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 688 −831
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 643 253 29 458
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 442 496 29 516
  7.2 Ostatné cenné papiere 200 757 −58
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 804 0
9 Ostatné aktíva 288 744 2 043
Aktíva spolu 6 534 815 32 393
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 386 068 418
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 056 067 −4 842
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 722 244 −9 890
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 333 823 5 049
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 448 −1
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 862 384 26 270
  5.1 Verejná správa 810 089 25 721
  5.2 Ostatné záväzky 52 296 549
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 216 181 10 164
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 916 116
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 860 −50
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 860 −50
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 284 917 317
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 922 0
Pasíva spolu 6 534 815 32 393
Annexes
29 September 2020