Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

25 września 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.772 4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 360.497 130
  2.1 Należności od MFW 86.582 778
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.914 −648
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.610 549
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.542 859
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.542 859
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.596.905 181
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.860 181
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.595.045 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.688 −831
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.643.253 29.458
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.442.496 29.516
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 200.757 −58
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.804 0
9 Pozostałe aktywa 288.744 2.043
Aktywa razem 6.534.815 32.393
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.386.068 418
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.056.067 −4.842
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.722.244 −9.890
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 333.823 5.049
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.448 −1
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 862.384 26.270
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 810.089 25.721
  5.2 Pozostałe zobowiązania 52.296 549
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 216.181 10.164
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.916 116
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.860 −50
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.860 −50
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 284.917 317
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.922 0
Pasywa razem 6.534.815 32.393
Annexes
29 September 2020