Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

19 април 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 143 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 343 471 1 228
  2.1 Вземания от МВФ 80 490 −6
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 262 981 1 234
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 299 −56
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 605 3 124
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 605 3 124
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 727 802 3 720
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 403 68
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 694 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 3 705 3 653
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 38 967 −927
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 873 599 579
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 635 755 836
  7.2 Други ценни книжа 237 844 −257
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 259 135 −1 550
Общо активи 4 707 931 6 105
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 229 377 8 162
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 980 338 −47 972
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 393 906 −2 857
  2.2 Депозитно улеснение 586 429 −45 098
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −18
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 506 −58
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 416 467 34 054
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 285 810 31 932
  5.2 Други задължения 130 658 2 123
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 239 646 9 174
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 080 1 198
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 916 −743
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 916 −743
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 255 634 2 290
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 166 0
Общо пасиви 4 707 931 6 105