Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

19 kwietnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.143 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 343.471 1.228
  2.1 Należności od MFW 80.490 −6
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 262.981 1.234
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.299 −56
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.605 3.124
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.605 3.124
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 727.802 3.720
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.403 68
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.694 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 3.705 3.653
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.967 −927
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.873.599 579
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.635.755 836
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 237.844 −257
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 259.135 −1.550
Aktywa razem 4.707.931 6.105
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.229.377 8.162
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.980.338 −47.972
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.393.906 −2.857
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 586.429 −45.098
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −18
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.506 −58
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 416.467 34.054
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 285.810 31.932
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.658 2.123
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 239.646 9.174
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.080 1.198
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.916 −743
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.916 −743
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 255.634 2.290
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.166 0
Pasywa razem 4.707.931 6.105