Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

19. apríla 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 143 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 343 471 1 228
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 490 −6
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 262 981 1 234
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 299 −56
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 605 3 124
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 605 3 124
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 727 802 3 720
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 403 68
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 694 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 705 3 653
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 967 −927
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 873 599 579
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 635 755 836
  7.2 Ostatné cenné papiere 237 844 −257
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 259 135 −1 550
Aktíva spolu 4 707 931 6 105
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 229 377 8 162
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 980 338 −47 972
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 393 906 −2 857
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 586 429 −45 098
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 3 −18
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 506 −58
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 416 467 34 054
  5.1 Verejná správa 285 810 31 932
  5.2 Ostatné záväzky 130 658 2 123
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 239 646 9 174
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 080 1 198
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 916 −743
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 916 −743
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 255 634 2 290
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 166 0
Pasíva spolu 4 707 931 6 105