Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

19 april 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.143 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 343.471 1.228
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.490 −6
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 262.981 1.234
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.299 −56
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.605 3.124
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.605 3.124
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 727.802 3.720
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.403 68
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.694 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3.705 3.653
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 38.967 −927
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.873.599 579
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.635.755 836
  7.2 Overige effecten 237.844 −257
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 259.135 −1.550
Totaal activa 4.707.931 6.105
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.229.377 8.162
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.980.338 −47.972
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.393.906 −2.857
  2.2 Depositofaciliteit 586.429 −45.098
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −18
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.506 −58
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 416.467 34.054
  5.1 Overheid 285.810 31.932
  5.2 Overige verplichtingen 130.658 2.123
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 239.646 9.174
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.080 1.198
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.916 −743
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.916 −743
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 255.634 2.290
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.166 0
Totaal passiva 4.707.931 6.105