Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

19 april 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.143 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 343.471 1.228
  2.1 Fordringar på IMF 80.490 −6
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 262.981 1.234
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.299 −56
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.605 3.124
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.605 3.124
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 727.802 3.720
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.403 68
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.694 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 3.705 3.653
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 38.967 −927
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.873.599 579
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.635.755 836
  7.2 Övriga värdepapper 237.844 −257
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 259.135 −1.550
Summa tillgångar 4.707.931 6.105
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.229.377 8.162
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.980.338 −47.972
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.393.906 −2.857
  2.2 Inlåningsfacilitet 586.429 −45.098
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.506 −58
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 416.467 34.054
  5.1 Offentliga sektorn 285.810 31.932
  5.2 Övriga skulder 130.658 2.123
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 239.646 9.174
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.080 1.198
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.916 −743
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.916 −743
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 255.634 2.290
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.166 0
Summa skulder 4.707.931 6.105