Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

19.04.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 143 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 343 471 1 228
  2.1 SVF debitoru parādi 80 490 −6
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 262 981 1 234
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 299 −56
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 605 3 124
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 605 3 124
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 727 802 3 720
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 403 68
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 694 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 705 3 653
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 967 −927
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 873 599 579
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 635 755 836
  7.2 Pārējie vērtspapīri 237 844 −257
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 259 135 −1 550
Kopā aktīvi 4 707 931 6 105
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 229 377 8 162
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 980 338 −47 972
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 393 906 −2 857
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 586 429 −45 098
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 506 −58
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 416 467 34 054
  5.1 Saistības pret valdību 285 810 31 932
  5.2 Pārējās saistības 130 658 2 123
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239 646 9 174
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 080 1 198
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 916 −743
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 916 −743
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 255 634 2 290
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 166 0
Kopā pasīvi 4 707 931 6 105