Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

15 февруари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 769 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 328 957 770
  2.1 Вземания от МВФ 76 869 54
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 252 088 716
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 763 −493
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 981 2 808
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 981 2 808
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 729 274 502
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 910 486
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 299 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 66 16
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 276 1 421
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 895 309 2 640
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 649 520 2 764
  7.2 Други ценни книжа 245 788 −124
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 0
9 Други активи 256 561 −1 328
Общо активи 4 702 787 6 321
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 207 860 −432
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 977 144 −47 722
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 342 179 −24 059
  2.2 Депозитно улеснение 634 930 −23 663
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 976 2 332
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 404 964 49 958
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 286 120 53 725
  5.2 Други задължения 118 844 −3 767
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 291 829 1 243
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 028 252
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 365 −569
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 365 −569
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 256 825 1 268
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 229 −9
Общо пасиви 4 702 787 6 321