Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

15. februar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.769 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 328.957 770
  2.1 Terjatve do MDS 76.869 54
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 252.088 716
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.763 −493
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.981 2.808
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.981 2.808
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 729.274 502
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.910 486
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.299 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 66 16
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.276 1.421
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.895.309 2.640
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.649.520 2.764
  7.2 Drugi vrednostni papirji 245.788 −124
8 Javni dolg v eurih 23.897 0
9 Druga sredstva 256.561 −1.328
Skupaj sredstva 4.702.787 6.321
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.207.860 −432
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.977.144 −47.722
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.342.179 −24.059
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 634.930 −23.663
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 35 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.976 2.332
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 404.964 49.958
  5.1 Sektor država 286.120 53.725
  5.2 Druge obveznosti 118.844 −3.767
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 291.829 1.243
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.028 252
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.365 −569
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.365 −569
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 256.825 1.268
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.229 −9
Skupaj obveznosti 4.702.787 6.321