Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

15. februára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 769 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 328 957 770
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 869 54
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 252 088 716
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 763 −493
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 981 2 808
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 981 2 808
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 729 274 502
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 910 486
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 299 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 66 16
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 276 1 421
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 895 309 2 640
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 649 520 2 764
  7.2 Ostatné cenné papiere 245 788 −124
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 0
9 Ostatné aktíva 256 561 −1 328
Aktíva spolu 4 702 787 6 321
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 207 860 −432
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 977 144 −47 722
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 342 179 −24 059
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 634 930 −23 663
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 35 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 976 2 332
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 404 964 49 958
  5.1 Verejná správa 286 120 53 725
  5.2 Ostatné záväzky 118 844 −3 767
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 291 829 1 243
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 028 252
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 365 −569
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 365 −569
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 256 825 1 268
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 229 −9
Pasíva spolu 4 702 787 6 321