Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

15 februari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.769 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 328.957 770
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.869 54
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 252.088 716
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.763 −493
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.981 2.808
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 22.981 2.808
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 729.274 502
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.910 486
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.299 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 66 16
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.276 1.421
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.895.309 2.640
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.649.520 2.764
  7.2 Overige effecten 245.788 −124
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 0
9 Overige activa 256.561 −1.328
Totaal activa 4.702.787 6.321
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.207.860 −432
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.977.144 −47.722
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.342.179 −24.059
  2.2 Depositofaciliteit 634.930 −23.663
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 35 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.976 2.332
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 404.964 49.958
  5.1 Overheid 286.120 53.725
  5.2 Overige verplichtingen 118.844 −3.767
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 291.829 1.243
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.028 252
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.365 −569
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.365 −569
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 256.825 1.268
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.229 −9
Totaal passiva 4.702.787 6.321