Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

15 lutego 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.769 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 328.957 770
  2.1 Należności od MFW 76.869 54
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 252.088 716
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.763 −493
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.981 2.808
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.981 2.808
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 729.274 502
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.910 486
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.299 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 66 16
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.276 1.421
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.895.309 2.640
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.649.520 2.764
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 245.788 −124
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 0
9 Pozostałe aktywa 256.561 −1.328
Aktywa razem 4.702.787 6.321
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.207.860 −432
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.977.144 −47.722
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.342.179 −24.059
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 634.930 −23.663
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.976 2.332
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 404.964 49.958
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 286.120 53.725
  5.2 Pozostałe zobowiązania 118.844 −3.767
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 291.829 1.243
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.028 252
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.365 −569
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.365 −569
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 256.825 1.268
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.229 −9
Pasywa razem 4.702.787 6.321