Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

15 februari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.769 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 328.957 770
  2.1 Fordringar på IMF 76.869 54
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 252.088 716
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.763 −493
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.981 2.808
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.981 2.808
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 729.274 502
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.910 486
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.299 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 66 16
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.276 1.421
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.895.309 2.640
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.649.520 2.764
  7.2 Övriga värdepapper 245.788 −124
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 0
9 Övriga tillgångar 256.561 −1.328
Summa tillgångar 4.702.787 6.321
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.207.860 −432
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.977.144 −47.722
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.342.179 −24.059
  2.2 Inlåningsfacilitet 634.930 −23.663
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 35 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.976 2.332
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 404.964 49.958
  5.1 Offentliga sektorn 286.120 53.725
  5.2 Övriga skulder 118.844 −3.767
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 291.829 1.243
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.028 252
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.365 −569
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.365 −569
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 256.825 1.268
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.229 −9
Summa skulder 4.702.787 6.321