Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

15.02.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 769 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 957 770
  2.1 SVF debitoru parādi 76 869 54
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 252 088 716
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 763 −493
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 981 2 808
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 981 2 808
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 729 274 502
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 910 486
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 299 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 66 16
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 276 1 421
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 895 309 2 640
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 649 520 2 764
  7.2 Pārējie vērtspapīri 245 788 −124
8 Valdības parāds euro 23 897 0
9 Pārējie aktīvi 256 561 −1 328
Kopā aktīvi 4 702 787 6 321
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 207 860 −432
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 977 144 −47 722
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 342 179 −24 059
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 634 930 −23 663
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 35 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 976 2 332
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 404 964 49 958
  5.1 Saistības pret valdību 286 120 53 725
  5.2 Pārējās saistības 118 844 −3 767
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 291 829 1 243
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 028 252
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 365 −569
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 365 −569
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 256 825 1 268
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 229 −9
Kopā pasīvi 4 702 787 6 321