Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 januari 2017

10 januari 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 januari 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 282,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 januari 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,3 miljarder USD 2,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 320,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4 miljarder EUR till 1 122,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 110,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 21,3 miljarder EUR till 150,3 miljarder EUR. Onsdagen den 4 januari 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 39,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 34 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 440,5 miljarder EUR (jämfört med 424,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12 miljarder EUR till 1 666,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 6 januari 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,9 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 203,7 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 22,9 miljarder EUR +0,1 miljard EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 51,8 miljarder EUR 0,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 265,6 miljarder EUR +11 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 39,6 miljarder EUR till 928,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.062 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 326.551 −1.303
  2.1 Fordringar på IMF 78.711 −41
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 247.839 −1.262
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.894 1.175
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.470 −612
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.470 −612
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 590.825 −5.048
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 34.006 −5.125
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 556.570 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 249 77
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 70.918 1.814
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.986.976 12.077
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.666.075 12.049
  7.2 Andra värdepapper 320.901 28
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.460 0
9 Övriga tillgångar 238.482 1.635
Summa tillgångar 3.672.638 9.737
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.122.223 −3.993
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.369.150 55.886
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 928.578 39.591
  2.2 Inlåningsfacilitet 440.534 16.326
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 38 −31
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.864 −563
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 213.812 −6.948
  5.1 Offentliga sektorn 110.214 −4.665
  5.2 Övriga skulder 103.597 −2.283
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 167.363 −38.315
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.702 2.058
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.701 1.400
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.701 1.400
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 221.331 −71
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 99.811 283
Summa skulder 3.672.638 9.737
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media