Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 januari 2017

10 januari 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 januari 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,6 miljard naar EUR 282,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 januari 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,3 miljard USD 2,1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 320,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4 miljard naar EUR 1.122,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,7 miljard naar EUR 110,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 21,3 miljard naar EUR 150,3 miljard. Op woensdag 4 januari 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 39,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 34 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 440,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 424,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12 miljard naar EUR 1.666,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 6 januari 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,9 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 203,7 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 22,9 miljard +EUR 0,1 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 51,8 miljard +EUR 0,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.265,6 miljard +EUR 11 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 39,6 miljard naar EUR 928,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.062 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326.551 −1.303
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.711 −41
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 247.839 −1.262
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.894 1.175
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.470 −612
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.470 −612
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 590.825 −5.048
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 34.006 −5.125
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 556.570 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 249 77
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 70.918 1.814
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.986.976 12.077
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.666.075 12.049
  7.2 Overige waardepapieren 320.901 28
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.460 0
9 Overige activa 238.482 1.635
Totaal activa 3.672.638 9.737
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.122.223 −3.993
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.369.150 55.886
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 928.578 39.591
  2.2 Depositofaciliteit 440.534 16.326
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 38 −31
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.864 −563
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 213.812 −6.948
  5.1 Overheid 110.214 −4.665
  5.2 Overige verplichtingen 103.597 −2.283
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 167.363 −38.315
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.702 2.058
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.701 1.400
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.701 1.400
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 221.331 −71
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 99.811 283
Totaal passiva 3.672.638 9.737
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media