SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. januar 2017

10. januar 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. januar 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,6 mia. euro til 282,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. januar 2017 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 4,3 mia. USD 2,1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Der var stort set ingen ændring i Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), som udgjorde 320,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4 mia. euro til 1.122,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,7 mia. euro til 110,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 21,3 mia. euro til 150,3 mia. euro. Onsdag den 4. januar 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 39,1 mia. euro, og en ny på 34 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 440,5 mia. euro (mod 424,2 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12 mia. euro til 1.666,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 6. januar 2017 Ugentlig ændring – opkøb Ugentlig ændring – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 12,8 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 6,9 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 203,7 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 22,9 mia. euro +0,1 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 51,8 mia. euro +0,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.265,6 mia. euro +11 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,3 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 39,6 mia. euro til 928,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 382.062 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 326.551 −1.303
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.711 −41
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 247.839 −1.262
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.894 1.175
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.470 −612
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.470 −612
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 590.825 −5.048
  5.1 Primære markedsoperationer 34.006 −5.125
  5.2 Langfristede markedsoperationer 556.570 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 249 77
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 70.918 1.814
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.986.976 12.077
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.666.075 12.049
  7.2 Andre værdipapirer 320.901 28
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.460 0
9 Andre aktiver 238.482 1.635
Aktiver i alt 3.672.638 9.737
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.122.223 −3.993
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.369.150 55.886
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 928.578 39.591
  2.2 Indlånsfacilitet 440.534 16.326
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 38 −31
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.864 −563
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 213.812 −6.948
  5.1 Offentlig forvaltning og service 110.214 −4.665
  5.2 Andre forpligtelser 103.597 −2.283
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 167.363 −38.315
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.702 2.058
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.701 1.400
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.701 1.400
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.263 0
10 Andre forpligtelser 221.331 −71
11 Revalueringskonti 394.418 0
12 Kapital og reserver 99.811 283
Passiver i alt 3.672.638 9.737
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt