Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. januarja 2017

10. januar 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. januarja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 3,6 milijarde EUR na 282,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. januar 2017 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,3 mrd USD 2,1 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 320,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4 milijarde EUR na 1.122,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,7 milijarde EUR na 110,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 21,3 milijarde EUR na 150,3 milijarde EUR. V sredo, 4. januarja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 39,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 34 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 440,5 milijarde EUR (v primerjavi s 424,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12 milijard EUR na 1.666,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 6. januarja 2017 Tedenska razlika – kupljeno Tedenska razlika – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 6,9 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 203,7 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 22,9 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 51,8 milijarde EUR +0,8 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.265,6 milijarde EUR +11 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 39,6 milijarde EUR na 928,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 382.062 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.551 −1.303
  2.1 Terjatve do MDS 78.711 −41
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 247.839 −1.262
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.894 1.175
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.470 −612
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.470 −612
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 590.825 −5.048
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 34.006 −5.125
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 556.570 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 249 77
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 70.918 1.814
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.986.976 12.077
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.666.075 12.049
  7.2 Drugi vrednostni papirji 320.901 28
8 Javni dolg v eurih 26.460 0
9 Druga sredstva 238.482 1.635
Skupaj sredstva 3.672.638 9.737
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.122.223 −3.993
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.369.150 55.886
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 928.578 39.591
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 440.534 16.326
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 38 −31
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.864 −563
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 213.812 −6.948
  5.1 Sektor država 110.214 −4.665
  5.2 Druge obveznosti 103.597 −2.283
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 167.363 −38.315
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.702 2.058
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.701 1.400
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.701 1.400
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.263 0
10 Druge obveznosti 221.331 −71
11 Računi prevrednotenja 394.418 0
12 Kapital in rezerve 99.811 283
Skupaj obveznosti 3.672.638 9.737
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije