Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. januáru 2017

10. januára 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. januára 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 3,6 mld. EUR na 282,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. januára 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,3 mld. USD 2,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 320,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4 mld. EUR na 1 122,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 4,7 mld. EUR na 110,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 21,3 mld. EUR na 150,3 mld. EUR. V stredu 4. januára 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 39,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 34 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 440,5 mld. EUR (v porovnaní so 424,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12 mld. EUR na 1 666,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 6. januáru 2017 Týždenná zmena – nákup Týždenná zmena – splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,9 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 203,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 22,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 51,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 265,6 mld. EUR +11 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 39,6 mld. EUR na 928,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 062 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 326 551 −1 303
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 711 −41
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 247 839 −1 262
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 894 1 175
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 470 −612
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 470 −612
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 590 825 −5 048
  5.1 Hlavné refinančné operácie 34 006 −5 125
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 556 570 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 249 77
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 70 918 1 814
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 986 976 12 077
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 666 075 12 049
  7.2 Ostatné cenné papiere 320 901 28
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 460 0
9 Ostatné aktíva 238 482 1 635
Aktíva spolu 3 672 638 9 737
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 122 223 −3 993
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 369 150 55 886
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 928 578 39 591
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 440 534 16 326
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 38 −31
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 864 −563
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 213 812 −6 948
  5.1 Verejná správa 110 214 −4 665
  5.2 Ostatné záväzky 103 597 −2 283
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 167 363 −38 315
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 702 2 058
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 701 1 400
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 701 1 400
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 221 331 −71
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 99 811 283
Pasíva spolu 3 672 638 9 737
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá